Avís legal1. Identificació del lloc web


Aquest portal és titularitat del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, els quals lideren i assumeixen el projecte compartit de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages en el marc d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.


En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de les entitats titulars d’aquest lloc web:


Dades identificatives de les entitats titular d’aquest lloc web:


Consell Comarcal del Bages

Domicili de contacte: Muralla de Sant Domènec, 24 08241 Manresa (Barcelona)

NIF. P5800009B

Telèfon: 93 693 03 50

Correu electrònic: contacte@ccbages.cat


Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages

Domicili social: Casa de la Culla, Carrer de la Culla s/n, 08243, Manresa (Barcelona)

CIF: V61000915

Telèfon: 938 74 82 36

Correu electrònic de contacte: info@dopladebages.com.Condicions d’ús del lloc web

2. Atribució de la condició de la persona usuària del lloc web

La utilització de www.rutadelvidobages.cat (d’ara endavant, el lloc web) li atribueix la condició de persona usuària del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages (d’ara endavant, “Responsables”) en el moment mateix en què la persona usuària accedeix al lloc web. En conseqüència, la persona usuària ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que poden ser objecte de modificacions.

Els Responsables es reserven el dret de modificar les condicions d’ús del lloc web. És obligació de la persona usuària revisar periòdicament les condicions..


3. Objecte

Les condicions d’ús pretenen regular l’accés de les persones usuàries i la navegació posterior pel lloc web. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre les persones usuàries i els Responsables quan els primers utilitzin el lloc web ofert pels Responsables per qualsevol tipus de finalitat.4. Obligacions de les persones usuàries

Accés i utilització del lloc web:

La visita i la consulta d’informació del lloc web té caràcter gratuït per a totes les persones usuàries.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

La persona usuària es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició de les persones usuàries al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.5. Propietat intel·lectual

Els Responsables i els ens de gestió vinculats a la Ruta del vi de la DO Pla de Bages o de tercers que hagin autoritzat l'ús o llicències d'aquests continguts a la Ruta del vi de la DO Pla de Bages per la seva explotació són els titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit dels Responsables. .

La Ruta del vi de la DO Pla de Bages és una marca. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit dels Responsables. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes dels Responsables. .

La persona usuària s’ha d’abstenir d’aportar continguts que s’hagin obtingut de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà la persona usuària i no els Responsables de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se als Responsables per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En cas que una persona usuària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un correu electrònic a contacte@ccbages.cat o a info@dopladebages.com informant als Responsables dels següents punts:

  • Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

  • Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web.

  • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;

  • En el supòsit de violació de drets, les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.

  • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

Els Responsables procediran immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis d’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut al que s’accedeix mitjançant l’ús del lloc web és propietat dels Responsables o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.6. Protecció de dades personals i confidencialitat

Per utilitzar alguns dels Serveis, la persona usuària ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L'empresa tractarà de manera automatitzada aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. La persona usuària pot accedir a la política establerta sobre el tractament de les dades personals i les seves finalitats a les condicions definides a la Política de privadesa.7. Responsabilitat dels continguts

Els Responsables no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes als Responsables, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control dels Responsables.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Els Responsables no es responsabilitzen de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a la Ruta del vi de la DO Pla de Bages.

Els Responsables no es responsabilitzen de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. Els Responsables tampoc responen per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar-hi vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

El Responsables no garanteixen la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Els Responsables es reserven el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i l’ús del lloc web de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages o qualsevol servei que ofereixin els Responsables, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).